Menu
KOŠÍK

Obchodné podmienky

 


1. ÚVODNÉ USTANOVENIA


1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) organizácie Rastislav Budaj so sídlom: SNP 165, 059 16 Hranovnica, IČO: 37436881, DIČ: 1044208616 zapísanej v ŽR Okresného úradu Poprad, č. 243/2001 (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vznikajúce na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou, alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.vcelarske.sk a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).


1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.vcelarske.sk (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.


1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odlišné zjednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.


1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.


1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť a dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté v čase účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

 

2. ZÁKAZNÍCKY ÚČET

 

2.1. Na základe registrácie kupujúceho, prevedenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať k svojmu zákazníckemu účtu, z ktorého môže prevádzať objednávanie tovaru (ďalej len „zákaznícky účet“). Kupujúci môže prevádzať objednávanie tovaru tiež bez registrácie, priamo z webového rozhrania obchodu.


2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať všetky údaje správne a pravdivo. Údaje uvedené v zákazníckom účte je kupujúci povinný pri každej zmene aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.


2.3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený prihlasovacím menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácii potrebných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.


2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožňovať využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.


2.5. Predávajúci môže zákaznícky účet zrušiť, a to hlavne v prípade kedy kupujúci svoj zákaznícky účet nevyužíva dlhšie než jeden rok, alebo v prípade kedy kupujúci porušil svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).


2.6. Kupujúci berie na vedomie, že zákaznícky účet nemusí byť vždy dostupný, a to hlavne vzhľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.


 

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a recyklačného poplatku. Ponuka tovaru a cena tohto tovaru zostáva platná po celý čas zobrazovania na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu pri individuálne dohodnutých podmienkach. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené na webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.


3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky a ostatných štátov EÚ.


3.3. Pri objednávaní tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár ktorý obsahuje hlavne informácie o:

    • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

    • spôsobe platby kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

    • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).


3.4. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko  „potvrdiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v zákazníckom účte alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“). Podmienkou je správne vyplnenie adresy elektronickej pošty.


3.5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstve tovaru, výšky kúpnej ceny, predpokladaných nákladov na dopravu…) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).


3.6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.


3.7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to hlavne s osobami, ktoré v minulosti podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).


3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí kupujúci sám.


 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY


4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

    • na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

    • v hotovosti pri osobnom odbere tovaru na ul. SNP 165, Hranovnica;

    • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho: SK23 7500 0000 0040 0803 7498 vedeného v ČSOB, a.s. v Poprade (ďalej len „účet predávajúceho“).


4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s  dodaním tovaru. Ak nie je výslovne uvedené inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.


4.3. V prípade platby v hotovosti, alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prebratí tovaru.


4.4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený pripísaním príslušnej čiastky na účet predávajúceho.


4.5. Predávajúci je oprávnený, hlavne v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.


4.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY


5.1. Kupujúci má v súlade s ustanoveniami občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, a to na adresu sídla predávajúceho, alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho: info@vcelarske.sk


5.2. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.1 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený, nepoužitý a ak je to možné, v pôvodnom obale.


5.3. V priebehu desiatich (10) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 5.2 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený previesť preskúmanie vráteného tovaru, hlavne za účelom zistenia poškodenia, opotrebovania, alebo čiastočného opotrebovania vráteného tovaru.


5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.1 obchodných podmienok vráti predávajúci kúpnu cenu kupujúcemu najneskôr do desiatich (10) dní od uplynutia doby na preskúmanie tovaru podľa čl. 5.3 obchodných podmienok, a to bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti, pri vrátení tovaru kupujúcim.


5.5. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný, alebo čiastočne opotrebovaný (oproti stavu tovaru v čase odoslania tovaru predávajúcim), vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej.6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU


6.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak to nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.


6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar namiesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak kupujúci tovar pri dodaní neprevezme, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.


6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane, alebo iným spôsobom než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.


6.4. Pri preberaní tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek poškodení to neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia poškodenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky sa nebude prihliadať.


6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky predávajúceho.

 

 

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA


7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi a ustanoveniami občianskeho zákonníka.


7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou a že je bez závad. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec vykazuje kvalitu a  vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi prevádzanej reklamy očakávané, prípadne kvalitu a  vlastnosti pre tento druh veci obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v zodpovedajúcom množstve a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza, alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.


7.3. V prípade, že predávaná vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezodplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.


7.4. Ak nejde o veci použité, predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).


7.5. Právo kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho sídla: SNP 165, 059 16 Hranovnica.

 

 

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN


8.1. Tovar sa stáva vlastníctvom kupujúceho zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.


8.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom (alebo autorským právom tretích osôb). Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene používať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.


8.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenia alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzkovanie webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.


8.4. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho je poskytovaná zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej ako „osobné údaje“).


9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to za účelom realizácie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a za účelom posielania informácii o stave objednávky kupujúcemu.


9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom zákazníckom účte a pri objednávke prevedenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmenách vo svojich osobných údajoch.


9.5. Osobné údaje budú predmetom spracovania v zmysle Zákona o účtovníctve a Zákona o dani z príjmov a okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim poskytované tretím osobám.


9.6. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom, alebo v tlačenej forme neautomatizovaným spôsobom.


9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.


9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci prevádza spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho, alebo v rozpore so zákonom, hlavne keď sú osobné údaje nepresné vzhľadom na účel ich spracovania, môže:

    • požiadať predávajúceho o vysvetlenie,

   • požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Môže ísť hlavne o blokovanie, prevedenie opravy, doplnenie, alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho považovaná podľa predchádzajúcej vety za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ neodkladne odstráni tento stav. Ak predávajúci alebo spracovateľ nevyhovie žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.


9.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady potrebné na poskytnutie tejto informácie.10. DORUČOVANIE


10.1. Ak nebude dohodnuté inak, korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručovaná písomne, a to elektronickou poštou, osobne, alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho zákazníckom účte.


10.2. Správa je doručená:

    • v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia serverom prichádzajúcej pošty; integrita správ posielaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom,

    • v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,

    • v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, tiež odmietnutím prevzatia zásielky adresátom, prípadne osobou oprávnenou zásielku prevziať.11. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV


11.1 Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.


11.2 Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk  alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk ); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.


11.3 Kupujúci majú taktiež možnosť použiť platformu riešenia sporov on-line (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolí. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke www.webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Kupujúci pri predkladaní podania v platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


12.1. Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky, alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, obidve strany majú za to, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.


12.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatného ustanovenia nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou, alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.Kontaktné údaje predávajúceho:

 

obchodné meno: Rastislav Budaj

adresa sídla:    SNP 165, 05916  Hranovnica

doručovacia adresa: SNP 165, 05916  Hranovnica

IČO:    37436881

DIČ:    1044208616

zápis v ŽR Okresného úradu Poprad, č. 243/2001


tel:    +421 905 375 047

e-mail: info@vcelarske.sk

e-mail: budajrastislav@gmail.com