Menu
KOŠÍK

Kyselina mliečna potravinárska 80% (1l)

Kyselina mliečna potravinárska 80% (1l)
Kyselina mliečna potravinárska 80% (1l)
14,20€
  • Sklad: NA SKLADE
  • Model: 6193

Kyselina mliečna potravinárska 80% (1l)


Po rozriedení na potrebnú koncentráciu sa kyselina mliečna používa vo forme postreku na preliečenie včiel.

Skladujte v uzavretej nádobe na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste.

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H315 Dráždi kožu.

P264 Po manipulácii starostlivo umyte pokožku.

P280 Noste ochranné okuliare.

P305+P351+P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné

šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. pokračujte vo vyplachovaní.P302+P352 Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P308 Po expozícii alebo podozrení z nej:

P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM alebo lekára.


 LEN OSOBNÝ ODBER


Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!