Menu
KOŠÍK

Kyselina octová ľadová

Kyselina octová ľadová
VYPREDANÉ
Kyselina octová ľadová
12,64€
  • Sklad: VYPREDANÉ
  • Model: 6196


Kyselina octová ľadová

Kyselina octová ľadová (CH3CO2H) sa používa predovšetkým v boji s vijačkou voštinovou, pomôcť však môže aj proti spóram prvoka nesema apis.

Skladujte v uzavretej nádobe na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste.

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H315 Dráždi kožu.

P264 Po manipulácii starostlivo umyte pokožku.

P280 Noste ochranné okuliare.

P305+P351+P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. pokračujte vo vyplachovaní.

P302+P352 Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P308 Po expozícii alebo podozrení z nej:

P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM alebo lekára.


 LEN OSOBNÝ ODBER

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!